Ezen a webhelyen a Pünkösdi Teológiai Főiskola Akkreditációs önértékelésnek háttéranyagai találhatók meg.
A FŐISKOLA MINŐSÉGPOLITIKÁJA

(A PTF minőségpolitikai nyilatkozata)


A főiskola feladatának tekinti olyan keresztény szakemberek – teológusok, lelkipásztorok, lelkipásztori munkatársak – képzését, akik magas színvonalon járulnak hozzá az egyetemes egyház küldetésének megvalósulásához. További feladata a hittudomány, teológia korszerű, magas színvonalú műve­lése, valamint az egyház biblikus, etikus és hatékony működése érdekében folytatott tudományos tevékenység. A főiskola a képzési és kimeneti követelmények megfogalmazásakor messzemenően figyelem­be veszi az Magyar Pünkösdi Egyház folyamatosan változó igényeit és elvárásait.

A főiskola számára kiemelkedően fontos, hogy oktatási és kutatási szervezeti egysé­gei, főiskolai testületei és fórumai felismerjék, megfelelő értékén kezeljék a minőségirányítás szükségességét, és minden képzési formában teljesítsék a minőségi követelményeket.

A főiskola a küldetésével összhangban olyan tudományművelő és értékközvetítő, értéknövelő képzést biztosít a hallgatói számára, amely megfelelő minőségirányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejleszté­sével

 • kielégíti a teológiai oktatással szembeni társadalmi igényeket;

 • a hallgatóknak megfelelő lehetőséget nyújt az ismeretek elsajátításához, a gyakorlati készségek megszerzéséhez, a tudományos munkavégzéshez és a közösségi szellem ki­alakításához;

 • felkészíti a hallgatókat a szakmai és értelmiségi hivatás iránti elkötelezettségre;

 • felkészíti a szociális és morális kérdések iránt nyitott, keresztény szellemiségű gondolkodásra;

 • biztosítja az oktatók oktató, nevelő valamint tudományos kutató munkájának, tovább­fejlődésének feltételeit és motiválását, rendelkezésre bocsátva a cél­jaik megvalósításához szükséges erőforrásokat és összehangolja azok minőségirá­nyítási törekvéseit, tevékenységét.

.

A főiskola elkötelezett:

 • a minőségi szemlélet kialakításáért, bevezetéséért, valamint annak folyamatos fejlesz­téséért és javításáért;

 • az oktatási, kutatási egységek teljesítménye minőségének fokozásáért;

 • a meghirdetéstől a beválásvizsgálat elvégzéséig tartó folyamatban;

 • a szakmai minőségirá­nyítás érdekében szoros együttműködés kialakításáért a gyülekezettekkel és más egyházi- és társadalmi szervezetekkel;

 • a megrendelőkhöz, a szolgáltatásokat igénybevevőkhöz való hatékonyabb alkalmaz­kodás révén a képzési formák, képzési irányok és specializációs lehetőségek fenntartható (minőségi) fejlesztéséért;

 • a korszerű ismeretek, eljárások és módszerek oktatásáért;

 • az oktatás színvonalának nyomon követéséért és folyamatos növeléséért;

 • a minőségirányítással kapcsolatos elvárásoknak történő megfeleléséért, a szervezeti kultúra folyamatos fejlesztéséért, a minőségközpontú gondolkodásmód fejlődéséért;

 • valamennyi alkalmazott minőség iránti elkötelezettségének erősítéséért, kiteljesítéséért;

 • a tevékenységeinknek az állami törvényekkel, rendeletekkel és egyházi szabályzatokkal való összehangolásáért;

 • az alábbi szervekkel, intézményekkel történő folyamatos kapcsolattartásért:

 • az Magyar Pünkösdi Egyház,

 • az oktatási szakminisztérium és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB),

 • együttműködő felsőoktatási intézmények,

 • együttműködő hazai és külföldi szervezetek.


Budapest, 2013. október


Paul Gracza, rektor